Preču katalogs

Preču pirkšanas-pārdošanas noteikumi

 • NOTEIKUMI

  1. Vispārīgi noteikumi.
  1.1. Šie preču pirkšanas-pārdošanas noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi) ir Pusēm obligāts juridisks dokuments, kas nosaka Pircēja un Pārdevēja tiesības, pienākumus un atbildību, kad Pircējs iegādājas preces e-veikalā.
  1.2. Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā mainīt, grozīt vai papildināt noteikumus, ņemot vērā likumā noteiktās prasības. Pircējs tiek informēts e-veikala tīmekļa vietnē. Uz pircēju, iepērkoties e-veikalā, attiecas Noteikumi, kas ir spēkā pasūtījuma veikšanas brīdī.
  1.3. Iegādāties e-veikalā ir tiesības:
  1.3.1. rīcībspējīgas fiziskās personas, t.i., personas, kuras sasniegušas pilngadību un kuru rīcībspēja nav ierobežota ar tiesas lēmumu;
  1.3.2. nepilngadīgie vecumā no 14 līdz 18 gadiem tikai ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu;
  1.3.3. juridiskas personas;
  1.3.4. visu iepriekšminēto personu pilnvarotie pārstāvji.
  1.4. Apstiprinot noteikumus, Pārdevējs arī garantē, ka saskaņā ar 1.3. punktu, Pircējam ir tiesības iegādāties preces e-veikalā.
  1.5. Līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Pircējs e-veikalā ir noformējis preču grozu, norādījis piegādes adresi, izvēlējies apmaksas veidu un iepazinies ar Pārdevēja noteikumiem, noklikšķinot uz pogas “Apstiprināt pasūtījumu” (skat. 5. punktu “Preču pasūtīšana, cenas, apmaksas kārtība un noteikumi”).
  1.6. Katrs līgums, kas noslēgts starp Pircēju un Pārdevēju, tiek saglabāts e-veikalā.

  2. Personas datu aizsardzība.
  2.1. Pasūtīt preces e-veikalā Pircējs var:
  2.1.1. reģistrējoties e-veikalā - ievadot reģistrācijā pieprasītos datus;
  2.1.2. nereģistrējoties e-veikalā.
  2.2. Pircējam, pasūtot preces Noteikumu 2.1. punktā paredzētajos veidos, attiecīgajos informācijas laukos, ko nodrošina Pārdevējs, jānorāda Pircēja personas dati, kas nepieciešami pasūtījuma pareizai izpildei: vārds, uzvārds, preču piegādes adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese.
  2.3. Apstiprinot šos noteikumus, Pircējs piekrīt, ka 2.2. punktā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai pārdotu preces un pakalpojumus e-veikalā, Pārdevēja veiktspējas analīzes un tiešā mārketinga vajadzībām.
  2.4. Piekrītot, ka Pircēja personas dati tiek apstrādāti Pārdevēja preču un pakalpojumu pārdošanas mērķiem, Pircējs arī piekrīt, ka Preču pasūtīšanai nepieciešamās informācijas ziņas tiks nosūtītas uz Pircēja norādīto e-pastu un tālruņa numuru.
  2.5. Pircējs, reģistrējoties e-veikalā, kā arī pasūtot preces, apņemas glabāt un neizpaust nevienam pieslēgšanās informāciju.

  3. Pircēja tiesības un pienākumi.
  3.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces e-veikalā saskaņā ar šiem noteikumiem un citu noteikto kārtību, kas norādīta šī e-veikala informācijas sadaļās.
  3.2. Pircējam ir tiesības atteikties no pirkšanas-pārdošanas līguma ar interneta veikalu, rakstiski paziņojot Pārdevējam (pa e-pastu, norādot atgriežamo preci un tās pasūtījuma numuru) ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no piegādes dienas, izņemot gadījumus, kad saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem no līguma nevar atteikties (skatīt informāciju “Patērētāju tiesību aizsardzības likumā” tīmekļa vietnē https://likumi.lv/ta/id/23309-pateretaju-tiesibu-aizsardzibas-likums).
  3.3. Noteikumu 3.2. punktā paredzētās tiesības Pircējs var izmantot tikai tad, ja preces nav sabojātas vai to izskats nav būtiski mainījies, kā arī tās nav izmantotas.
  3.4. Pircējs apņemas pieņemt pasūtītās preces un samaksāt par tām norunāto cenu.
  3.5. Ja Pircēja reģistrācijas veidlapā sniegtā informācija mainās, Pircējam tā nekavējoties jāatjaunina.
  3.6. Pircējs apņemas nenodot savu pieteikšanās informāciju trešajām personām. Ja Pircējs zaudē pieteikšanās datus, viņam par to nekavējoties jāinformē Pārdevējs, izmantojot saziņas līdzekļus, kas norādīti sadaļā “Kontakti”.
  3.7. Pircējs, izmantojot e-veikalu piekrīt šiem pirkšanas-pārdošanas Noteikumiem un apņemas tos ievērot un nepārkāpt Latvijas Republikas tiesību aktus.

  4. Pārdevēja tiesības un pienākumi.
  4.1. Pārdevējs apņemas nodrošināt visus apstākļus, lai Pircējs varētu pienācīgi izmantot e-veikala sniegtos pakalpojumus.
  4.2. Ja Pircējs mēģina sabojāt Pārdevēja e-veikala darbības stabilitāti un drošību vai pārkāpj saistības, Pārdevējam ir tiesības nekavējoties un bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot vai apturēt Pircēja piekļuvi e-veikalam vai izņēmuma gadījumos atcelt Pircēja reģistrāciju.
  4.3. Pārdevējs apņemas ievērot Pircēja tiesības uz privātuma aizsardzību attiecībā uz Pircēja personisko informāciju, kas norādīta e-veikala reģistrācijas formā.
  4.4. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja pasūtītās preces uz Pircēja norādīto adresi.

  5. Preču pasūtīšana, cenas, apmaksas kārtība un nosacījumi.
  5.1. E-veikalā Pircējs var iepirkties visas diennakts laikā, 7 dienas nedēļā.
  5.2. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Pircējs noklikšķina uz pogas “Apstiprināt pasūtījumu”, un, saņemot pasūtījumu, Pārdevējs to apstiprina - nosūta apstiprinājuma vēstuli uz Pircēja norādīto e-pastu.
  5.3. Produktu cenas e-veikalā un pabeigtajā pasūtījumā ir norādītas eiro valūtā, ieskaitot PVN.
  5.4. Pircējs maksā par precēm vienā no šiem veidiem:
  5.4.1. maksājums, izmantojot Paysera sistēmu. Ja Pircējs izvēlas maksāt, izmantojot Paysera, tiks piedāvāts izvēlēties banku, uz kuru Paysera sistēma Pircēju nosūtīs automātiski. Piesakoties savā e-bankas lapā parastajā veidā, Pircējam automātiski tiek parādīts maksājums par izvēlētajām precēm. Pircējs pārskaita naudu uz e-veikala norēķinu kontu. Atbildība par datu drošību šajā gadījumā gulstas uz Paysera.lt, jo visi naudas darījumi notiek viņu sistēmā.
  5.4.2. Maksājums ar bankas pārskaitījumu ir priekšapmaksa, kad Pircējam ir iespēja samaksāt, izmantojot savu elektroniskās bankas sistēmu vai izdrukājot pasūtījumu un dodoties uz tuvāko bankas filiāli un pārskaitot naudu uz e-veikala bankas kontu.
  5.5. Pircējs apņemas par precēm samaksāt nekavējoties. Tikai pēc maksājuma saņemšanas par precēm sākas preču pakas veidošana un sākas preču piegādes termiņa rēķināšana.

  5.6 Ja pircējs vēlas atcelt savu apmaksāto pasūtījumu, viņš to var izdarīt tikai pēc rakstiska apstiprinājuma saņemšanas no pārdevēja par pasūtījuma atcelšanu. Ja pasūtījums jau ir nosūtīts, situācija tiek atrisināta saskaņā ar atgriešanas politiku. 

  6. Preču piegāde.
  6.1. Pircējs, izvēloties piegādes pakalpojumu pasūtīšanas laikā, apņemas norādīt precīzu preču piegādes vietu.
  6.2. Pircējs apņemas preces pieņemt pats. Gadījumā, ja Pircējs pats nevar preces pieņemt un preces tiek piegādātas uz norādīto adresi, Pircējs nav tiesīgs izvirzīt pretenzijas Pārdevējam par preču piegādi nepareizam subjektam.
  6.3. Preces piegādā Pārdevējs vai Pārdevēja pilnvarotais pārstāvis (kurjers).
  6.4. Pārdevējs piegādā preces Pircējam saskaņā ar noteikumiem, kas norādīti preču aprakstos. Šie termiņi ir provizoriski, turklāt neattiecas uz gadījumiem, kad nepieciešamās preces neatrodas Pārdevēja noliktavā, un Pircējs tiek informēts par pasūtīto preču trūkumu. Tajā pašā laikā Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos preču piegāde var kavēties neparedzētu apstākļu dēļ, kurus Pārdevējs nevar ietekmēt. Šajā gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un vienoties par piegādes noteikumiem.
  6.5. Visos gadījumos Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes termiņu pārkāpšanu, ja preces netiek piegādātas Pircējam vai netiek piegādātas savlaicīgi Pircēja vainas dēļ vai tādu apstākļu dēļ, kurus Pārdevējs nevar ietekmēt.
  6.6. Pircējam visos gadījumos nekavējoties jāinformē Pārdevējs, ja sūtījums tiek uzrādīts bojātā iepakojumā, saplīsis vai kā citādi bojāts, ja sūtījumā ir nepasūtītas preces vai to nepareizs daudzums, nepilnīga preču komplektācija.
  6.7. Visos gadījumos, ja Pircējs piegādes laikā pamana kādus bojājumus iesaiņojumam, viņam kurjera sniegtajā piegādes dokumentā ir jānorāda savas piezīmes vai jāsastāda atsevišķs ziņojums par šiem bojājumiem. Pircējam tas jādara kurjera klātbūtnē. To nedarot, Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības pret Pircēju par preču bojājumiem, kas saistīti ar iesaiņojuma bojājumiem, ko Pircējs nenorādīja kurjera piegādes dokumentā.

  7. Produkta kvalitāte, garantija.
  7.1. Katras e-veikalā pārdodamās preces informācija ir norādāma pie katras preces esošajā aprakstā.
  7.2. Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka e-veikalā esošo preču krāsa, forma vai citi parametri var neatbilst faktiskajam preču lielumam, formai un krāsai Pircēja izmantotās ierīces monitora īpašību dēļ.
  7.3. Pārdevējs noteikta veida precēm uz noteiktu laiku nodrošina kvalitātes garantiju, kuru konkrētais termiņš un citi nosacījumi ir norādīti šādu preču aprakstos.
  7.4. Ja pārdevējs nesniedz kvalitātes garantiju noteiktiem preču veidiem, garantija ir spēkā attiecīgajos tiesību aktos.

  8. Preču atgriešana un maiņa.
  8.1. Pārdoto preču trūkumi tiek novērsti, bojātā prece tiek apmainīta un nodota atpakaļ saskaņā ar Preču atgriešanas un nomaiņas noteikumiem, kurus apstiprinājusi Latvijas Saeima 1999. gada 18. martā, izņemot gadījumus, kad saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem no līguma nevar atteikties (skatīt informāciju “Patērētāju tiesību aizsardzības likumā” tīmekļa vietnē https://likumi.lv/ta/id/23309-pateretaju-tiesibu-aizsardzibas-likums). Visos gadījumos nauda par atgrieztajām precēm tiek pārskaitīta tikai uz maksātāja bankas kontu.
  8.2. Lai atgrieztu preci(-es) saskaņā ar 8.1. punktu, Pircējs to var izdarīt 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no dienas, kad preces piegādāja Pircējam, par to informējot Pārdevēju, izmantojot saziņas sadaļā norādītos saziņas līdzekļus, norādot atgrieztās preces nosaukumu, pasūtījuma numuru un iemeslus par atgriešanu.
  8.3. Pircējam, atgriežot preces, jāievēro šādi nosacījumi:
  8.3.1. atgrieztajai precei jābūt oriģinālā, kārtīgā iepakojumā;
  8.3.2. prece nedrīkst būt Pircēja sabojāta;
  8.3.3. precei jābūt nelietotai, nezaudējot tā komerciālo izskatu (nesabojātas etiķetes, nenoņemta aizsargplēve utt.) (šo punktu nepiemēro, ja tiek atgriezta nekvalitatīva prece);
  8.3.4. atgrieztajai precei jābūt tādā pašā komplektācijā, kādā Pircējs to saņēma;
  8.3.5. atgriežot preces, ir jāuzrāda tās iegādes dokuments.
  8.4. preces Pircējs atgriež ar kurjerdienesta starpniecību, apmaksājot piegādes izmaksas, izņemot gadījumus, kad preces tiek atgrieztas preču kvalitātes dēļ.
  8.5. Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Pircēja atgrieztās preces, ja Pircējs neievēro 8.3. punktā norādīto preču atgriešanas kārtību.
  8.6. Atgriežot saņemto nepareizo un/vai nekvalitatīvo preci, Pārdevējs apņemas šādas preces pieņemt atpakaļ un aizstāt ar līdzīgām piemērotām precēm.
  8.7. Gadījumā, ja Pārdevēja rīcībā nav aizvietošanai piemērotu preču, Pircējam tiek atmaksāta samaksātā summa, neskaitot piegādes maksu.

  9. Pircēja un pārdevēja pienākumi.
  9.1. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par Pircēja sniegto personas datu pareizību. Ja Pircējs reģistrācijas veidlapā nesniedz precīzus personas datus, Pārdevējs nav atbildīgs par sekām un iegūst tiesības pieprasīt kompensāciju par tiešiem zaudējumiem.
  9.2. Pircējs ir atbildīgs par darbībām, kas veiktas, izmantojot e-veikalu.
  9.3. Reģistrējies Pircējs ir atbildīgs par savu pieslēgšanās datu nodošanu trešajām personām. Gadījumā, ja e-veikala sniegtos pakalpojumus saņēmusi trešā persona, izmantojot Pircēja reģistrācijas paroli, lai izveidotu savienojumu ar e-veikalu, Pārdevējs šo personu uzskata par Pircēju.
  9.4. Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības gadījumos, kad zaudējumi rodas tāpēc, ka Pircējs, neskatoties uz Pārdevēja ieteikumiem un Pircēja saistībām, neizlasīja šos Noteikumus, kaut arī viņam tika dota šāda iespēja.
  9.5. Ja Pārdevēja e-veikalā ir saites uz citu uzņēmumu, iestāžu, organizāciju vai indivīdu vietnēm, Pārdevējs neatbild par tur esošo informāciju vai veiktajām darbībām, neuztur, nekontrolē un nepārstāv šos uzņēmumus un personas.
  9.6. Bojājuma gadījumā vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tiešos zaudējumus.

  10. Mārketings un informācija.
  10.1. Pārdevējs var uzsākt dažādas akcijas e-veikalā pēc saviem ieskatiem.
  10.2. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji, bez atsevišķa paziņojuma, mainīt akciju noteikumus, kā arī tos atcelt. Akciju noteikumu izmaiņas un atcelšana ir spēkā tikai no to darbības sākuma brīža un neattiecas uz pasūtījumiem, kas iesniegti pirms akciju vai to izmaiņu izziņošanas.
  10.3. Pārdevējs visus paziņojumus nosūta izmantojot saziņas līdzekļus, kas norādīti Pircēja reģistrācijas veidlapā.
  10.4. Pircējs visus paziņojumus un jautājumus sūta uz Pārdevēja e-veikala sadaļā “Kontakti” norādīto e-pastu.
  10.5. Pārdevējs nav atbildīgs, ja Pircējs nesaņem nosūtīto informāciju vai apstiprinājuma ziņojumus interneta savienojuma, e-pasta pakalpojumu sniedzēja tīkla kļūmju dēļ.

  11. Nobeiguma noteikumi.
  11.1. Šie preču pirkšanas-pārdošanas noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un tiesību aktiem.
  11.2. Visas domstarpības par šo Noteikumu izpildi risina sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdus izšķir saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.

Salidzini.lv logotips