Preču katalogs

Personas datu apstrādes noteikumi

 • Personas datu apstrādes un izmantošanas noteikumi

  1. PAMATU KONCEPTI

  Datu pārzinis ir fiziska vai juridiska persona, valsts iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kas viena pati vai kopā ar citiem nosaka datu apstrādes mērķus un līdzekļus.
  Datu apstrādātājs ir uzņēmums MB „Gamtos dovanos“, kas apstrādā personas datus Datu pārziņa vārdā.
  Dati nozīmē jebkuru informāciju par identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjektu); identificējama fiziska persona ir persona, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši ar identifikatoru, piemēram, vārdu, personas identifikācijas numuru, atrašanās vietu un interneta identifikatoru, vai ar vienu vai vairākiem faktoriem, kas raksturo fiziskās personas fizisko, fizioloģisko, ģenētisko, garīgo, ekonomisko, kultūras vai sociālo identitāti.
  Datu apstrāde ir jebkura darbība vai darbību secība ar personas datiem vai personas datu kopām veic ar vai bez automatizētiem vai neautomatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrēšana, šķirošana, sistematizēšana, uzglabāšana, pielāgošana vai modificēšana, izgūšana, piekļuve, izmantošana, izpaušana ar pārsūtīšanu, izplatīšanu vai citādi padarot tos pieejamus, kā arī apvienošana ar citiem datiem, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.
  Automātiskais režīms nozīmē darbības, kas pilnībā vai daļēji veiktas ar automātiskiem līdzekļiem.
  Datu subjekts ir fiziska persona, kuras dati tiek apstrādāti.
  Trešā persona nozīmē fizisku vai juridisku personu, valsts iestādi, aģentūru vai citu struktūru, kas nav datu subjekts, pārzinis, apstrādātājs vai personas, kuras ir pilnvarotas apstrādāt personas datus pārziņa vai apstrādātāja tiešā pakļautībā.
  Tehniski un organizatoriski pasākumi ir pasākumi, kas paredzēti, lai aizsargātu datus no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, pārveidošanas, izpaušanas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes. Šiem pasākumiem ir jānodrošina drošības līmenis, kas ir samērīgs ar saglabājamo datu veidu un riskiem, kas saistīti ar to apstrādi.
  Piekrišana ir jebkura datu subjekta brīvi izteikta, konkrēta un nepārprotama norāde par savu gribu, ko datu subjekts sniedz brīvi un ar paziņojumu vai nepārprotamu rīcību, ar kuru viņš piekrīt, ka tiek apstrādāti viņa personas dati.
  1.1. Noteikumos:
  a) vārdiem daudzskaitļa formā ir tāda pati nozīme kā vienskaitļa formā, un otrādi;
  b) konkrēta dzimuma (vīriešu vai sieviešu) izmantošanu tekstā uzskata par jebkuru šī dzimuma izmantošanu;
  c) vārds „ietver“ vai „ieskaitot“ nozīmē „bez ierobežojumiem“ vai „ieskaitot, bet ne tikai“;
  d) atsauces uz punktiem, pielikumiem un citiem noteikumiem ir atsauces uz šo noteikumu punktiem, pielikumiem un noteikumiem.

  2. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

  2.1. Šie noteikumi reglamentē personas datu apstrādi, ko Datu apstrādātājs veic Datu pārziņa vārdā.
  2.2. Personas datu apstrādes noteikumu mērķis ir reglamentēt personas datu apstrādi uzņēmumā saskaņā ar Eiropas Savienības Vispārīgo Datu Aizsardzības Regulu Nr. 2016/679, Latvijas Republikas personas datu tiesiskās aizsardzības likumu un nodrošināt citu saistīto tiesību aktu ievērošanu un īstenošanu.
  2.3. Personas datu apstrādes veids, priekšmets un mērķis, ko Datu apstrādātājs veic Datu pārziņa vārdā, kā arī informācija, kas saistīta ar apstrādāto personas datu veidu un datu subjektu kategorijām, ir noteikta šo noteikumu 1. pielikumā. .

   

  3. NOTEIKUMU SPĒKĀ ESAMĪBA

  3.1. Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu Datu apstrādātājam un Datu pārzinim šo noteikumu ievērošana ir obligāta.
  3.2. Šie noteikumi ir spēkā tikmēr, kamēr Datu apstrādātājs apstrādā personas datus Datu pārziņa vārdā. 3.3. Pēc Datu pārziņa pieprasījuma Datu apstrādātājam ir jāpārtrauc savas datu apstrādes darbības un, ja Datu pārzinis to pieprasa, un, ja piemērojamie datu aizsardzības tiesību akti neparedz citādi, dzēst vai atdot visus personas datus pārzinim, dzēšot visas pieejamās šādu datu kopijas.

  4. DATU APSTRĀDĀTĀJA PIENĀKUMI

  4.1. Apstrādātājs ir īstenojis atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu, ka personas datu apstrāde saskaņā ar šo noteikumu noteikumiem atbilst piemērojamajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, jo īpaši Vispārīgajai datu aizsardzības regulai, un garantē datu subjektu tiesību aizsardzību.
  4.2. Datu apstrādātājs apņemas apstrādāt personas datus tikai saskaņā ar Datu pārziņa sniegtajiem rakstiskajiem norādījumiem, ja vien piemērojamie tiesību akti neparedz citādi. Šajā gadījumā pirms personas datu apstrādes Datu apstrādātājam, ciktāl to atļauj likums, ir jāinformē Datu pārzinis par šādu juridisko prasību. Ja Datu apstrādātājam nav norādījumu, kā konkrētā situācijā apstrādāt personas datus, vai ja kāda instrukcija pārkāpj piemērojamos datu aizsardzības tiesību aktus, Datu apstrādātājam par to nekavējoties jāinformē Datu pārzinis.
  4.3. Datu apstrādātājs palīdz Datu pārzinim izpildīt Datu pārziņa pienākumu atbildēt uz pieprasījumiem izmantot Datu subjekta tiesības, ņemot vērā datu apstrādes raksturu un iespēju robežās, izmantojot atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus. Saskaņā ar šiem Noteikumiem, Datu subjekta tiesības ietver tiesības pieprasīt informāciju un pēc Datu subjekta pieprasījuma labot, iznīcināt personas datus vai apturēt personas datu apstrādi.
  4.4. Datu apstrādātājs, ņemot vērā datu apstrādes raksturu un pieejamo informāciju, palīdz Datu pārzinim izpildīt īpašos pienākumus, kas noteikti piemērojamajos datu aizsardzības tiesību aktos. Konkrēti pienākumi ietver datu apstrādes drošību (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 32. pants), paziņojumu par personas datu aizsardzības pārkāpumu (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 33. - 34. pants) un ietekmes uz datu aizsardzību novērtējumu un iepriekšēju apspriešanu (Vispārīgās datu
  aizsardzības regulas 35. - 36. pants).
  4.5. Datu apstrādātājs apņemas sniegt Datu pārzinim visu informāciju un sniegt viņam visu palīdzību, lai pierādītu, ka saskaņā ar šiem noteikumiem uzņemtās saistības ir izpildītas.

  5. PAPILDUS DATU APSTRĀDĀTĀJI

  5.1. Datu pārzinis apliecina, ka Datu apstrādātājs kā papildus datu apstrādātājus var izmantot arī citus Noteikumu pielikumā norādītos uzņēmumus. Datu apstrādātājs informē Datu pārzini par visām plānotajām izmaiņām, kas saistītas ar papildus datu apstrādātāju izmantošanu vai pārveidošanu, un Datu pārzinim ir tiesības iebilst pret šādām izmaiņām.
  5.2. Datu apstrādātājs nodrošina un pēc Datu pārziņa pieprasījuma dokumentē, ka papildus datu apstrādātājiem ir pienākumi saskaņā ar rakstiskiem līgumiem, saskaņā ar kuriem papildus šajos Noteikumos noteiktajiem pienākumiem viņiem ir jāizpilda attiecīgie datu apstrādes pienākumi. Datu apstrādātājs ir pilnībā atbildīgs Datu pārzinim par pienākumiem, ko veic papildus datu apstrādātāji.
  5.3. Datu pārzinis var pieprasīt, lai Datu apstrādātājs pārbauda papildus datu apstrādātājus vai sniedz apstiprinājumu, ka šāda pārbaude ir veikta.

  6. DATU NOSŪTĪŠANA UZ TREŠĀM VALSTĪM

  6.1. Noteikumos noteikto pienākumu apstrādāt personas datus var izpildīt tikai kādā Eiropas Savienības (ES) dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstī. Jebkura personas datu pārsūtīšana uz valsti, kas nav ES vai EEZ dalībvalsts, var notikt tikai ar iepriekšēju Datu pārziņa rakstisku piekrišanu un tikai tad, ja ir izpildīti īpašie nosacījumi, kas izklāstīti piemērojamajos datu aizsardzības tiesību aktos Vispārīgās datu aizsardzības regulas V nodaļā.
  6.2. Datu pārzinis var jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu datu nodošanai trešajām personām saskaņā ar šo noteikumu 6.1. punktu. Šajā gadījumā Datu apstrādātājam nekavējoties jāpārtrauc datu pārsūtīšana un pēc Datu pārziņa pieprasījuma, jāsniedz rakstisks apstiprinājums par šādu pārtraukšanu.

  7. INFORMĀCIJAS DROŠĪBA UN KONFIDENCIALITĀTE

  7.1. Datu apstrādātājs nodrošina atbilstošu personas datu aizsardzību saskaņā ar šiem Noteikumiem, lai aizsargātu personas datus no iznīcināšanas, pārveidošanas, neatļautas izplatīšanas vai neatļautas piekļuves. Personas dati tiek aizsargāti arī pret cita veida nelikumīgu apstrādi.
  7.2. Datu apstrādātājs sagatavo un pastāvīgi atjaunina savu tehnisko, organizatorisko un fizisko līdzekļu aprakstu, lai tas atbilstu piemērojamajiem datu aizsardzības tiesību aktiem.
  7.3. Vācot un apstrādājot personas datus, jāievēro mērķtiecības un proporcionalitātes principi, un Datu subjektam netiek prasīts sniegt datus, kas nav nepieciešami.
  7.4. Tiek vākti tikai tie dati, kas nepieciešami kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanai, ieskaitot konsultācijas par Uzņēmuma produktiem un pakalpojumiem.
  7.5. Datu subjekta personas datiem var piekļūt tikai Uzņēmuma darbinieki un / vai trešās personas ar atbilstošu kompetenci, kurus Uzņēmums ir piesaistījis pakalpojuma sniegšanai, un tikai gadījumos, kad tas ir nepieciešams pakalpojuma sniegšanai.
  7.6. Bez iepriekšējas rakstiskas Datu pārziņa piekrišanas Datu apstrādātājs apņemas neizpaust personas datus, kas apstrādāti saskaņā ar šiem Noteikumiem, vai citādi neizpaust tos trešajām personām, izņemot papildus datu apstrādātājus, kas tiek piesaistīti saskaņā ar šiem Noteikumiem.
  7.7. Datu apstrādātājs nodrošina, ka visām personām, kas iesaistītas personas datu apstrādē, ir pienākums ievērot konfidencialitāti vai uz tām attiecas attiecīgs juridisks pienākums ievērot konfidencialitāti.

  8. ATBILDĪBA

  8.1. Datu subjektam ir jāsniedz Uzņēmumam pilni un pareizi Datu subjekta personas dati un jāinformē par attiecīgām izmaiņām Datu subjekta personas datos. Uzņēmums nav atbildīgs par jebkādu kaitējumu, kas nodarīts Datu subjektam un / vai trešajām personām sakarā ar to, ka Datu subjekts sniedz nepareizus un / vai nepilnīgus personas datus vai nav pienācīgi un savlaicīgi informējis par izmaiņām.
  8.2. Uzņēmums nav atbildīgs par sakaru kļūmēm, kas liedz Uzņēmuma vietnes lietotājiem un citām personām piekļūt vietnei vai izmantot pakalpojumus.
  8.3. Uzņēmums nevar pilnībā garantēt, ka Uzņēmuma vietnes darbība būs nepārtraukta un bez jebkādiem traucējumiem vai kļūdām, ka Uzņēmuma vietne būs pilnībā aizsargāta pret vīrusiem vai citiem ļaunprātīgiem komponentiem. Datu subjekts tiek informēts, ka jebkurš materiāls, ko Datu subjekts lasa, lejupielādē vai citādi saņem, izmantojot Uzņēmuma vietni, ir tikai un vienīgi Datu subjekta ziņā un uz Datu subjekta risku, un Datu subjekts ir pilnībā atbildīgs par jebkādu kaitējumu, kas nodarīts Datu subjektam un datu subjekta datorsistēmai.
  8.4. Ja Datu subjekts ir reģistrēts Uzņēmuma vietnes lietotājs (ja to nodrošina Uzņēmums), Datu subjekts uzņemas visu risku un atbildību par trešo pušu darbībām Uzņēmuma vietnē, izmantojot Datu subjekta pieteikšanās datus, un apņemas izpildīt visas saistības, kas izriet no Datu subjekta pieteikšanās datu izmantošanas.

  9. NOTEIKUMU MAIŅA

  9.1. Uzņēmums patur tiesības grozīt Noteikumus pilnībā vai daļēji, paziņojot par to Vietnē.
  9.2. Noteikumu papildinājumi vai grozījumi stājas spēkā no to publicēšanas dienas, t. i. no datuma, kad tie tiek ievietoti vietnē.
  9.3. Ja Datu subjekts nepiekrīt jaunajai Noteikumu versijai, Datu subjektam ir tiesības atteikties izmantot Uzņēmuma interneta veikala sniegtos pakalpojumus.
  9.4. Ja pēc Noteikumu papildināšanas vai grozīšanas Datu subjekts turpina izmantot Uzņēmuma vietnes sniegtos pakalpojumus, tiek uzskatīts, ka Datu subjekts piekrīt jaunajai Noteikumu versijai.

  10. DATU SUBJEKTU PERSONAS DATU UZGLABĀŠANAS ILGUMS

  Ja vien šajā datu aizsardzības politikā vai Latvijas Republikas likumos vai citos tiesību aktos nav noteikts citādi, mēs aizsargāsim:
  • Personas datus ar Personas datu subjekta piekrišanu mārketinga, statistikas, analīzes nolūkos - 3 gadus.
  • Visus citus saņemtos personas datus likumā un nolikumā paredzētajos termiņos.

  11. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

  11.1. Kad Datu subjekts apmeklē Uzņēmuma vietni un sniedz informāciju par sevi Uzņēmuma partneriem un / vai darbiniekiem, tiek uzskatīts, ka Datu subjekts ir iepazinies un piekrīt šo Noteikumu nosacījumiem.
  11.2. Šiem Noteikumiem un nosacījumiem un no tiem izrietošajām attiecībām piemēro Latvijas Republikas tiesību aktus.
  11.3. Visas domstarpības par šo Noteikumu izpildi risina sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

Salidzini.lv logotips